skhrcsdanlenfifrdeelhugaitplptroruessv

Inzertný systém je prevádzkovaný firmou EQUISTORE & STONESTORE s.r.o Inzertný systém umožňuje zverejňovať a vyhľadávať inzerciu súkromných osôb, podnikateľskej verejnosti a príslušných organizácií (ďalej len užívatelia). V inzercii je užívateľom vyslovene zakázaná inzercia, ktorá je, alebo by mohla byť v rozpore s dobrými mravmi, alebo ktorá porušuje, alebo by mohla porušovať zákony Slovenskej republiky, alebo záväzné nariadenia, alebo zákony Európskeho spoločenstva. Užívateľom je rovnako zakázané inzerovať inzeráty s erotickým, pornografickým obsahom, s obsahom rasovej, náboženskej či etnickej neznášanlivosti.

Ďalej je zakázané zvýrazňovať vloženú inzerciu nápadnými znakmi, väčším počtom veľkých písmen, vkladaním špeciálnych znakov z cieľom jeho zvýraznenia, rámovanie obrázkov, alebo vloženie obrázkov, ktoré môžu, alebo obsahujú texty, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, alebo zákonmi Slovenskej republiky.

1Inzeráty môžu byť napísané v akomkoľvek jazyku.

2Služby inzercie na www.equistore.eu sú užívateľom poskytované zadarmo. Výnimku tvorí spoplatnenie inzerátov pri využití možnosti ich zvýrazňovania v systéme zobrazovania inzercie. Ceny pre spoplatnenie takejto činnosti sú uvedené pri každom zo spôsobov zvýraznenia daného inzerátu.

3Prevádzkovateľ má právo presunúť inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej kategórie do inej kategórie (z pohľadu prevádzkovateľa).

4Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu uvedenú pri vložení inzerátu do systému inzercie. Užívateľ si môže na základe svojej slobodnej vôle vybrať časový rozsah zverejnenia jeho inzercie. Maximálny počet inzerátov pridaných jedným užívateľom môže, ale i nemusí byť obmedzený.

5Užívateľ si je vedomý skutočnosti, že ním vloženú inzerciu si môže zo systému inzercie vymazať len, ak užíva účet pre inzerciu (je zaregistrovaným užívateľom a disponuje užívateľským kontom na www.equistore.eu). Užívateľovi, ktorý vložil inzerciu anonymným spôsobom (teda nedisponuje užívateľským kontom) je odopreté ním podanú inzerciu vymazať. Ak by sa následne zaregistroval (a teda si vytvorí užívateľský účet) inzertný systém mu priradí doposiaľ ním anonymne vloženú inzerciu (technickou podmienkou takého priradenia inzercie je to, že všetka ním vložená inzercia obsahuje identickú e-mailovú adresu, ktorá bola vložená spolu s inzerátom) bude takémuto užívateľovi umožnené následne ním vloženú inzerciu vymazať. Inzercia, ktorá časovo expirovala (teda systém ju na základe stanovených technických pravidiel po uplynutí stanoveného časového obdobia prestal zverejňovať) bude zo systému inzercie nenávratne odstránená.

6Prevádzkovateľ je iba sprostredkovateľ medzi užívateľmi (inzerujúcimi) a návštevníkmi inzercie. Prevádzkovateľ nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť zverejneného inzerátu z obsahu inzercie.

7Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou stranou.

8Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb inzertného systému na www.equistore.eu ani za spôsob akým sa služby inzercie využívajú.

9Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo či nepriamo, alebo zhodou rôznych faktorov či náhod vznikli v dôsledku alebo v súvislostiach s využívaním služieb tohoto inzertného systému. prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom, alebo tretím stranám mohli, alebo vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb tohoto inzertného systému, alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

10Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb inzertného systému na www.equistore.eu venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a to takým spôsobom, aby eliminoval všetky prípadné riziká, ktoré by mohli vzniknúť užívateľom či tretím stranám.

11Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a oznámenia služby inzertného systému upravovať.

12Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré tento inzertný systém môže ponúkať.

13Za obsah zverejnenej inzercie nenesie prevádzkovateľ právnu zodpovednosť. Prevádzkovateľ má právo aj bez udania dôvodu odstrániť, akýkoľvek inzerát zo systému inzercie bez predošlého upozornenia, či súhlasu užívateľa, alebo užívateľov. Odstránením takéhoto inzerátu zo systému inzercie berie na vedomie a užívateľ súhlasí s tým, že mu zo strany prevádzkovateľa nenáleží akákoľvek forma odplaty (majetková, alebo nemajetková) za trvalé odstránenie takéhoto inzerátu z inzertného systému.

14Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť.

Neoddeliteľnou súčasťou podmienok inzercie je Reklamačný poriadok.

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok sa vzťahuje len na platenú inzerciu, teda na inzerciu, ktorá je zvýrazňovaná a za ktorú inzerent riadne zaplatil. Ostatná, nespoplatnená inzercia, ktorú inzerent vloží do systému inzercie bezplatne nepodlieha zodpovednosti prevádzkovateľa v zmysle reklamačného konania. Inzerent má právo uplatniť reklamáciu na služby zvýraznenej inzercie podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (Zákon č. 250/2007 Z. z.) v zmysle § 3 ods.1 a ďalších ustanovení toho to zákona.

Základné pojmy:

  • Prevádzkovateľ: : EQUISTORE & STONESTORE s.r.o IČO: 48035874 DIČ: 2024185933 so sídlom Sekule 737, 908 80 Sekule.
  • Inzerent: Fyzická osoba, alebo právnická osoba inzerujúca na www.equistore.eu

1Zodpovednosť prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ je zodpovedný za plnenie podmienok Zobrazovania zvýraznenej inzercie tak, ako je to uvedené v cenníku zvýraznenej inzercie a v optickom vyhotovení uvedenom v časti Čo je zvýraznená inzercia. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyvíjať také úsilie, ktoré technicky zabezpečí riadny chod zvýraznenej inzercie.

2Uplatnenie reklamácie.
Inzerent si môže uplatniť reklamáciu len na služby spojené so zvýraznením ním zvýraznenej inzercie, ak prevádzkovateľ pochybil pri správe zverejňovania zvýraznenej inzercie. Počas celej predplatenej doby zverejňovania zvýraznenej inzercie prevádzkovateľ zodpovedá, za jeho neprerušované zobrazovanie. Ak inzerent zistí porušenie svojich práv v zmysle prerušenia služby zobrazovania nim zvýraznenej inzercie, obráti sa písomnou formou na prevádzkovateľa, kde uvedie názov zvýraznenej inzercie, ID inzercie, službu zvýraznenia, ktorú uhradil a časový úsek (deň začiatku zvýraznenia - deň ukončenia zvýraznenia) počas ktorého mala byť zvýraznená inzercia zobrazovaná na www.equistore.eu v stave zvýraznenia, a zvýraznená nebola.

3Vybavenie reklamácie.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje do 7 pracovných dní písomne oznámiť spôsob vyriešenia reklamácie. Pokiaľ sa jedná o chybu systému inzercie bude reklamácia vybavená bezplatne a včas bez zbytočného odkladu a inzercia sa zvýrazní o daný časový úsek, po ktorý sa zvýraznená inzercia v systéme inzercie nezobrazovala. Ak inzerent nebude súhlasiť s takýmto vyporiadaním reklamácie, prevádzkovateľ vráti primeranú cenu za chybne poskytnutú službu. Spôsob vrátenia ceny si obe zainteresované strany (prevádzkovateľ a inzerent) dohodnú písomnou formou.

4Nárok na uplatnenie reklamácie a jeho zánik.
Nárok na uplatnenie reklamácie zaniká ak inzerent nepreukáže zakúpenie služby u prevádzkovateľa a ak nebudú oznámené zjavné vady poskytovanej služby. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady na službe preukázateľne spôsobenými porušením jeho povinností. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poruchy služby spôsobené technickými, prevádzkovými alebo inými okolnosťami, ktoré nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti ovplyvniť, alebo odvrátiť (napríklad zlyhanie funkčnosti prenajatého hostingového servera).

5Záverečné ustanovenia.
Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu tohoto reklamačného poriadku aj bez predošlého upozornenia. Reklamačný poriadok je platný dňom jeho zverejnenia. Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa primerane použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

EQUISTORE E-shop